Naslovnica Impresum Predgovor Sadržaj Pojmovnik Literatura
   
1. GENETIKA – ZNANOST O NASLJEĐIVANJU
  1.1. Povijesni prikaz nekih važnih otkrića
  1.2. Počeci genetike
  1.3. Geni, DNA i kromosomi
  1.4. Spolno i nespolno razmnožavanje – mejoza; mitoza
  1.5. Životni ciklusi
  1.6. Sažetak
   
2. KLASIČNA GENETIKA – MENDEL I NJEGOV RAD
  2.1. Vrtni grašak kao eksperimentalni objekt u klasičnoj genetici
  2.2. Mendelov I. zakon ili Zakon segregacije
  2.3. Značenje Mendelovog rada
  2.4. Primjeri Mendelovog nasljeđivanja u drugih vrsta
  2.5. Sažetak
   
3. NEZAVISNA SEGREGACIJA
  3.1. Dihibridno križanje
  3.2. Mendelov II zakon ili Zakon nezavisne segregacije
  3.3. Fenotipski i genotipski omjeri F2 generacije dihibridnog križanja
  3.4. Rekombinacija
  3.5. Organizmi za klasična genetička istraživanja
  3.6. Sažetak
   
4. MODIFIKACIJE FENOTIPSKIH I GENOTIPSKIH OMJERA F2 GENERACIJE
  4.1. Interakcije alela istoga gena
  4.2. Interakcije alela različitih gena
  4.3. Pleiotropni učinak
  4.4. Varijacije u genskoj ekspresiji
  4.5. Utjecaj okolišnih čimbenika na ekspresiju gena
  4.6. Sažetak
   
5. GENI I KROMOSOMI
  5.1. Mejoza i segregacija
  5.2. Mejoza i nezavisna segregacija
  5.3. Sažetak
   
6. MULTIPLI ALELI
  6.1. Boja krzna kunića
  6.2. Samoinkompatibilnost u biljaka
  6.3. Krvne grupe: ABO, MN, Rhesus
  6.4. Sažetak
   
7. VEZANI GENI
  7.1. Potpuna vezanost gena
  7.2. Djelomična vezanost gena
  7.3. Učestalost rekombinacije i karte vezanih gena
  7.4. Trihibridno križanje i kromosomsko kartiranje
  7.5. Rekombinacija i genetička varijabilnost
  7.6. Sažetak
   
8. GENETIKA SPOLA
  8.1. Mehanizmi determinacije spola.
  8.2. Spolno-vezano nasljeđivanje
  8.3. Nasljeđivanje spolno-vezanih bolesti
  8.4. Nepotpuna spolna vezanost
  8.5. Sažetak
   
9.MOLEKULARNA OSNOVA DIFERENCIJACIJE SPOLA
  9.1. Abnormalnosti u determinaciji spola
  9.2. Diferencijacija spola u sisavaca
  9.3. Geni kromosoma Y
  9.4. Regulacija ekspresije X-vezanih gena
  9.5. Svojstva uvjetovana spolom
  9.6. Svojstva ograničena spolom
  9.7. Sažetak
   
10.KROMOSOMSKE ANOMALIJE – PROMJENA BROJA KROMOSOMA
    10.1. Euploidija
    10.2 .Poliploidija
    10.3. Poliploidi s obzirom na porijeklo
    10.4 .Poliploidija u životinja
    10.5. Aneuploidija
    10.6. Porijeklo aneuploidije
    10.7. Aneuploidija spolnih kromosoma
    10.8. Aneuploidija autosoma
    10.9. Sažetak
     
  11. KROMOSOMSKE ABERACIJE – PROMJENA STRUKTURE KROMOSOMA
    11.1.Delecija
    11.2.Duplikacija
    11.3.Inverzija
    11.4.Translokacija
    11.5.Translokacije u ljudi
    11.6.Kromosomske aberacije i evolucija
    11.7.Sažetak
     
  12. GENETIKA BAKTERIJA
    12.1.Građa stanice
    12.2.Fenotip bakterija
    12.3.Mehanizmi rekombinacije
    12.4.Transformacija
    12.5.Konjugacija
    12.6.Kartiranje bakterijskih gena
    12.7.Transdukcija
    12.8.Sažetak
     
  13.GENETIKA VIRUSA
    13.1.Životni ciklusi bakteriofaga
    13.2.Transdukcija
    13.3.Opća transdukcija
    13.4.Specijalna transdukcija
    13.5.Sažetak
     
  14. GENSKE MUTACIJE
    14.1.Molekularna osnova i vrste mutacija
    14.2.Stopa mutacija
    14.3.Čimbenici koji utječu na stopu mutacija
    14.4.Detekcija mutacija
    14.5.Ames-ov test
    14.6.Inducirane mutacije
    14.7.Popravak
    14.8.Sažetak
     
  15. EUKARIOTSKI KROMOSOM
    15.1. Razlike u građi stanice, DNA i prijenosu informacije: prokarioti – eukarioti
    15.2. Građa eukariotskog kromosoma
    15.3 .Kromosomsko pruganje
    15.4. Centromer
    15.5. Telomere
    15.6. Ponavljajuće (repetitivne) sekvence DNA u eukariotskom kromosomu
    15.7. Sažetak
     
  16. REGULACIJA EKSPRESIJE GENA U PROKARIOTA
    16.1.Model operona
    16.2.Metabolizam laktoze
    16.3.Lac operon: negativna regulacija represorom
    16.4.Lac operon: pozitivna regulacija
    16.5.Trp operon – represivni sustav regulacije
    16.6.Ostali transkripcijski kontrolni sustavi
    16.7.Kontrola na razini translacije
    16.8.Posttranslacijska kontrola
    16.9.Sažetak
     
  17. REGULACIJA EKSPRESIJE GENA U EUKARIOTA
    17.1.Ekspresija eukariotskih gena – razine regulacije
    17.2.Povezanost kromatinske strukture i transkripcije
    17.3.Metilacija DNA
    17.4.Genomski utisak
    17.5.Transpozoni
    17.6.Regulacija na razini transkripcije
    17.7.Posttranskripcijska regulacija
    17.8.Translacijska i posttranslacijska kontrola
    17.9.Poremećena regulacija stanične diobe – rak
    17.10.Sažetak
     
  18. CITOPLAZMATSKO NASLJEĐIVANJE
    18.1.Majčinski učinak
    18.2.Majčinsko nasljeđivanje
    18.3.Genom kloroplasta
    18.4.Genom mitohondrija
    18.5.Porijeklo kloroplasta i mitohondrija
    18.6.Porijeklo čovjeka – analizom mtDNA
    18.7.Infektivne čestice
    18.8.Plazmidi
    18.9.Sažetak
     
  19. POPULACIJSKA GENETIKA
    19.1.Genska zaliha
    19.2.Genetička struktura populacije
    19.3.Hardy-Weinbergov zakon
    19.4.Genetički drift
    19.5.Evolucija, selekcija, specijacija
    19.6.Polimorfizam gena
    19.7.Sile evolucijske promjene
    19.8.Specijacija
    19.9.Selekcija nametnuta čovjekom
    19.10.Sažetak
     
  20. REKOMBINANTNA DNA TEHNOLOGIJA
    20.1.Kloniranje biljaka u laboratorijskim uvjetima
    20.2.Kloniranje životinja u laboratorijskim uvjetima
    20.3.Rekombinantna DNA tehnologija ili genetičko inženjerstvo
    20.4.Životinjski vektori
    20.5.Biljni vektori
    20.6.Primjena rekombinantne DNA tehnologije
    20.7.Sažetak